Jogi nyilatkozat
A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Kob-Flex Kft. (székhely: Hungary 2536. Nyergesújfalu Kossuth L. u. 220/a., a továbbiakban: Kob-Flex).
A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az Kob-Flex kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.
A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.
Védjegyek
Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó a Kob-Flex tulajdonában van.
A Kob-Flex védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve a Kob-Flex előzetes írásos engedélyével használhatók fel.
A Kob-Flex védjegyeinek, a termékek reklám- és promóciós célú használatához a Kob-Flex engedélye szükséges.
Egyetlen letöltésre korlátozott használat
A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, a Kob-Flex vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
A Kob-Flex kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. A Kob-Flex kifejezett írásos engedélye nélkül a Kob-Flex weboldalakról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából.
Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.
A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. A Kob-Flex kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. A Kob-Flex írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra.
A Kob-Flex nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.
Felelősség kizárása
A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért a Kob-Flex sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban a Kob-Flex semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.
A Kob-Flex semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről a Kob-Flex-nek tudomása lehetett.
A Kob-Flex továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az Kob-Flex előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. A Kob-Flex nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.
Felhasználó által közölt információ
Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben licenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. A Kob-Flex-et nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.
A Kob-Flex szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.
Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat a Kob-Flex felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. A Kob-Flex a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetében a felhasználó kapcsolatba léphet a Kob-Flex-el.
A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. A Kob-Flex a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.
A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.
Egyéb rendelkezések
A KOB-Flex fenntartja a kizárólagos jogot:
(1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására,
(2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy
(3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.
Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.
Kob-Flex Kft.
Nyergesújfalu Kossuth L. u. 220/a Magyarország
Telefon: +36 33 504 410
Adavédelmi tájékoztató
Adatkezelő
A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban: „Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője a Kob-Flex Korlátolt Felelősségű Társaság (2536. Nyergesújfalu Kossuth L. u. 220/a;”).
A kezelt adatokat Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, erre kizárólag az adattovábbításra vonatkozó külön hozzájárulás esetén kerülhet sor.
Adatkezelés célja
Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, illetve az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet alapján megvalósított jogszerű kereskedelmi gyakorlat végrehajtása, illetve az érintett terápiás területet és egyéb kapcsolódó kérdéskört érintő információkra vonatkozó tájékoztatás és az Érintett személlyel történő hatékony és gördülékeny kapcsolattartás céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelés során kezelt adatok a követezők: név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím, születési év, tünetcsoport, tünetek súlya, mértéke.
Adatkezelés időtartama
Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat
Az Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, melynek értelmében az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől az adatkezeléssel kapcsolatban információt kérni, személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá a törvényben meghatározott esetben a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, illetve további jogsértés esetén az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulni. Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az Adatkezelő 1525 Budapest Pf,: 178. szám alatti postai címére postai küldeményben eljutatott levelében, vagy az inkoinfo.hu@sca.com email-címre elektronikus úton küldött email üzenetében teheti meg.
IP címek
Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak. A Kob-Flex weboldala látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. Az IP címeket a Kob-Flex weboldalak látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak a weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet a Kob-Flex a weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. Ez vonatkozhat a Kob-Flex-nél regisztrált felhasználói fiókokra is. A begyűjtött adatokon statisztikai elemzéseket is végzünk.
Cookie-k
Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.
Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).
Hogyan törölhetők a cookie-k?
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről. A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját